Wydawnictwo Via Medica
Rejestracja dla lekarza Strona główna | Szukam lekarza | Szukam informacji | Szukam apteki | Książki medyczne
Rejestracja lekarza w serwisie "Jestem Chory"
 

Regulamin serwisu Jestem Chory

§ 1

1. Przedmiotem regulaminu są zasady zamieszczania Stron Informacyjnych Ogłoszeniodawców w Internetowym Serwisie Jestem Chory.
2. Internetowy Serwis Jestem Chory jest zasobem informacji dotyczących branży medycznej, w szczególności lekarzy, prywatnych gabinetów lekarskich, publicznych i niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej, spółdzielni lekarskich oraz innych instytucji związanych z działalnością medyczną.
3. Sformułowania użyte w niniejszym regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
"Wydawca" - "Via Medica Sp. z o.o." sp.k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 73, będące wydawcą i właścicielem Internetowego Serwisu pod nazwą Jestem Chory występującego pod adresem: www.jestemchory.pl
"Strona Informacyjna" - strona WWW w Internetowym Serwisie Jestem Chory, zdefiniowana odpowiednio dla różnych grup Ogłoszeniodawców, zawierająca przekazane przez nich dane, i umieszczona na serwerze wydawnictwa Via Medica.
"Ogłoszeniodawca" - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub wykonująca wolny zawód, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność w zakresie dziedzin związanych z ochroną zdrowia, decydująca się na zamieszczenie Strony Informacyjnej w Internetowym Serwisie Jestem Chory.
"Użytkownik" - osoba trzecia korzystająca z Internetowego Serwisu Jestem Chory w miejscu i w czasie indywidualnie przez nią wybranym.
"Zamówienie" - oświadczenie Ogłoszeniodawcy składane w formie formularza elektronicznego bądź pisemnego formularza drukowanego, w którym wyraża On wolę zamieszczenia swoich danych na Stronie Informacyjnej zgodnie z treścią ustaloną w tym formularzu i warunkami określonymi w Zamówieniu oraz niniejszym regulaminie, a także zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 2

Wydawca będzie przyjmował do publikacji dane Ogłoszeniodawców oraz zamieszczał Strony Informacyjne w Internetowym Serwisie Jestem Chory na podstawie Zamówienia, niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.


§ 3

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczanych na Stronie Informacyjnej.
2. Całkowitą odpowiedzialność za treść Strony Informacyjnej ponosi Ogłoszeniodawca.
3. Ogłoszeniodawca, zamieszczając dane na Stronie Informacyjnej równocześnie oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa podmiotowe w zakresie przedmiotu publikacji.


§ 4

Strona Informacyjna nie może być sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia Strony Informacyjnej, jeżeli jej treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem serwisu.


§ 5

1. Zamówienie uważa się za przyjęte przez Wydawcę z chwilą jego doręczenia przez Ogłoszeniodawcę.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia Strony Informacyjnej bądź odmowy dalszej jej publikacji bez podania przyczyny.


§ 6

1. Publikacja Strony Informacyjnej jest dokonywana na podstawie prawidłowo wypełnionego i doręczonego Zamówienia.
Doręczenie Zamówienia następuje przez:
a) przekazanie go fizycznie Wydawcy (na ręce jego przedstawiciela lub drogą pocztową) z podpisem Ogłoszeniodawcy albo
b) bezpośrednie umieszczenie danych przez Ogłoszeniodawcę w formularzu elektronicznym Zamówienia dostępnym na stronie Internetowego Serwisu Jestem Chory znajdującym się pod adresem: www.jestemchory.pl


§ 7

1. Aktualizacja treści Strony Informacyjnej obejmująca ewentualne zmiany, korekty lub nowy materiał graficzny dokonywana jest samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę, poprzez wprowadzenie ustalonego przez niego hasła dostępu do panelu administracyjnego tejże Strony Informacyjnej i z wykorzystaniem narzędzi programistycznych, znajdujących się na stronach serwisu.
2. W szczególnych sytuacjach aktualizacji może dokonać Wydawca na pisemny wniosek Ogłoszeniodawcy.


§ 8

Rezygnacja z publikowania Strony Informacyjnej wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 9

1. Publikacja Strony Informacyjnej jest nieodpłatna.
2. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłaty za publikowanie Strony Informacyjnej. W takim wypadku Wydawca poinformuje Ogłoszeniodawców w sposób pisemny lub elektroniczny o wprowadzeniu opłaty i zasadach jej uiszczania z miesięcznym wyprzedzeniem.


§ 10

1. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować poprawne działanie Serwisu Internetowego Jestem Chory, jednakże nie ponosi odpowiedzialności wobec Ogłoszeniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Ogłoszeniodawcy wynikłe z publikowania Strony Informacyjnej lub braku możliwości jej publikowania, jak również za ewentualne straty wynikłe z przerw w funkcjonowaniu serwera i innych zdarzeń uniemożliwiających korzystanie ze Strony Informacyjnej i samego Internetowego Serwisu Jestem Chory.


§ 11

Składając zamówienie, Ogłoszeniodawca zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach statutowych, marketingowych i informacyjnych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Via Medica (Via Medica sp. j., "Via Medica sp. z o.o." sp. k., VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.) z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyskiej 73. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204) wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną.


§ 12

1. Niniejszy regulamin obowiązuje Ogłoszeniodawcę z dniem złożenia przez niego Zamówienia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Uwaga: strona jestemchory.pl wykorzystuje pliki cookies. Zobacz: http://wszystkoociasteczkach.pl/

COPYRIGHT BY VIA MEDICA, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Wydawnictwo Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80-180 Gdańsk, tel. (048 58) 304 84 88, viamedica@viamedica.pl